wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin usługi Newsletter

Regulamin usługi Newsletter


I. POSTANOWIENIE USŁUGI NEWSLETTER
1. Niniejszy „Regulamin” określa szczegółowe zasady świadczenia usługi „Newsletter” przez Alt Lewandowski Tadeusz z siedzibą przy ul. Wał Miedzeszyński 345, 03-944 Warszawa. Działalność zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5321345099, REGON 016152068 zwany dalej "Usługodawcą"
Dane teleadresowe: 
Nr telefonu stacjonarnego: +48 22 617 18 68 (koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym)
Numer telefonu komórkowego: +48 533 81 81 61 (koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym)
Adres poczty elektronicznej: altsport@altsport.pl
2. Z usługi Newsletter może korzystać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zwaną dalej „Usługobiorca”.
3. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga spełnienia wymagań technicznych z którego korzysta Usługobiorca  a mianowicie:
 - komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 - dostęp do poczty elektronicznej.
 - włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies 
 - ważny/aktywny adres e-mail.
4.Usługodawca nie pobiera od Usługobiorców opłat za świadczenie Newslettera.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER
1. Usługa Newsletter obejmuje:
 - otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych a w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.
 - przesyłanie drogą elektroniczną do Usługobiorcy informacji handlowych, ofert promocyjnych, rabatów.
2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest gdy:
 - Usługobiorca udostępnieni swój adres e-mail w module Newsletter oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail.
 - zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta.
3. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.
4. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
 - podawania Usługodawcy wyłącznie prawdziwych, aktualnych danych.
 - korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu.

III. ZASADY OTRZYMANIA KUPONU RABATOWEGO I JEGO REALIZACJA
- za zapisanie się do Newsletter-a Usługodawca przekaże Usługobiorcy jednorazowy kupon rabatowy o wartości 5% 
- kupon rabatowy upoważnia do jednorazowego zakupu oferowanych produktów w sklepie internetowym Usługodawcy pod adresem www.altsport.pl
- kupon rabatowy obejmuje cały asortyment z wyjątkiem produktów przecenionych.
- kupon rabatowy ważny jest 3 miesiące od dnia zapisania się do Newsletter-a przez Usługobiorcę.
- Usługodawca prześlę kupon rabatowy w formie elektronicznej na adres e-mailowy podany przez Usługobiorcę.
- aby skorzystać z kuponu rabatowego należy w trakcie zamawiania produktów wprowadzić widniejący kod na kuponie w pole " Kupon rabatowy" oraz go aktywować poprzez wybór pola "Aktywuj" .
- minimalna wartość zakupu od jakiego udzielany jest rabat wynosi 10 zł (słownie:dziesięć złotych)


IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.
3. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy gdy podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy.
4. Usługobiorcy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Więcej na ten temat przeczytasz w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Zawartość udostępniana przez Usługodawcę, włącznie z tekstami, logotypami, grafikami i zdjęciami jest własnością Alt Lewandowski Tadeusz ul. Wał Miedzeszyński 345, 03-944 Warszawa. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Usługodawcy.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszystkie zastrzeżenia związane z usługą Newsletter można reklamować u Usługodawcy.
2. Zastrzeżenia zgłaszane w formie reklamacji Usługodawca rozpatrzy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia.
3. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać na przykład pisemnie na adres: Alt Lewandowski Tadeusz ul. Wał Miedzeszyński 345, 03-944 Warszawa czy przesyłając w formie elektronicznej na adres: altsport@altsport.pl.

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU
1. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi) poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter.
2. Usługobiorca może również wypisać się z usługi Newsletter wysyłając takową informację na adres e-mail: altsport@altsport.pl
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.
4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
3.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Przejdź do strony głównej

alt
W NASZYM SKLEPIE PŁACISZ BEZPIECZNIE
 
WYSYŁAMY ZA POŚREDNICTWEM
 
alt alt alt

alt
alt

alt
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl